โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน : Logistics and Supply Chain

หน้าหลัก

เว็บบอร์ด

กระดานสนทนา

สมุดเยี่ยม

- โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน     เรียบเรียงโดย นางสาวปานรดา มุ่งยุทธกลาง ครูชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
        ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทานเบื้องต้น ความสำคัญของระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานต่อระบบเศรษฐกิจและองค์กร บทบาทของโลจิสติกส์ในการจัดการโซ่อุปทาน กิจกรรมในระบบโลจิสติกส์และแนวโน้มของโลจิสติกส์ต่อระบบเศรษฐกิจ มีทั้งหมด  9 หน่วย โดยได้จัดหน่วยการเรียนตามลำดับขั้นความรู้ กำหนดเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ไว้ทุกหน่วยการเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสทบทวนเนื้อหาและฝึกฝนได้ดียิ่งขึ้น

- คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า    เรียบเรียงโดย นายวศินวุฒิ พุทธิศิริรังษี ครูชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
    ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบ ประโยชน์ และความจำเป็นของคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า การเลือกทำเลที่ตั้งที่เหมาะสม การดำเนินงานในคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า       มีทั้งหมด 9 หน่วย
.:: ดำเนินการโดย   แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์   วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ::.